Skip to main content

HOPE

Despre proiect

„Promovarea Nediscriminării în Domeniul Locuirii Sociale și la Locul de Muncă pentru Romi”

 

Co-finanțat prin: Programul Rights, Equality and Citizenship 2014-2020 al Uniunii Europene

Parteneri: Fundaţia HEKS/EPER România

Perioada de derulare: Septembrie 2019- Aprilie 2021

Buget: valoarea maximă a finanțării este de 199,704.80 Euro, din care valoarea co-finanțării a parteneriatului reprezintă 20%.

Obiective

 • Combaterea discriminării și sprijinirea incluziunii romilor la locul de muncă
 • Facilitarea eforturilor de informare a romilor despre drepturile lor și accesare de locuințe sociale
 • Sprijinirea autorităților locale în implementarea legislației și politicilor antidiscriminare existente pentru incluziunea romilor în domeniul locuirii
 • Promovarea legislației antidiscriminare și a politicilor de incluziune socială în domeniul locuirii sociale și la locul de muncă.

Activități

Proiectul se adresează unor categorii diferite de grup țintă, printre care: 40 de reprezentanți ai departamentelor de resurse umane și conducere din 8 companii, care vor beneficia de training şi sprijin în incluziunea romilor la locul de muncă, angajați romi și neromi; 30 de autorități publice locale (APL) care vor beneficia de consultanță în implementarea legislației și politicilor antidiscriminare existente pentru incluziunea romilor în domeniul locuirii sociale; 30 de experți locali pentru romi care vor beneficia de training în domeniul locuirii/locuințelor sociale; 30 de persoane din 15 ONG-uri care vor fi instruite în monitorizarea, raportarea și prevenirea evacuărilor forțate; alte autorități publice locale interesate (APL), ONG-uri, companii, activiști, organisme cu rol în incluziunea romilor și profesioniști din domeniile ocupării și locuirii sociale.

Resurse

Obligația de a nu discrimina prin politicile locative

Ghid pentru autorități publice locale în vederea elaborării de criterii nediscriminatorii de atribuire și pentru îndeplinirea sarcinilor acestora cu privire la locuințe sociale
Ghidul completează informațiile oferite în ghiduri/ manuale deja existente cu privire la discriminare, la dreptul la locuire sau la diverse manifestări ale încălcării dreptului la locuire sau la propuneri privind nevoia de o politică locativă justă și antirasistă.
Ghidul oferă o culegere de informații statistice și juridice cu privire la locuire și probleme locative majore în România, printre care și discriminarea, amintind însă și alte cauze majore ale acestor probleme. Sunt prezentate reglementări legislative a locuirii și locuințelor sociale în România, serviciul public privind locuințele sociale, adică despre sarcinile autorităților publice de a finanța și gestiona un fond de locuințe sociale care să garanteze accesul în fapt la locuințe adecvate persoanelor care nu își pot asigura o locuință de pe piață. Capitolul V prezintă câteva recomandări generice privind criteriile de atribuire de locuințe sociale la nivel local pentru a preveni și elimina discriminarea din acest sistem.

Autor| Enikő Vincze. Profesor la Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, România . Este cercetătoare și activistă pentru dreptul la locuire, a abordat procesele de rasializare și spațializare a excluziunii sociale, marginalizării socio-teritoriale și ghettoizării.

GHID – Obligația de a nu discrimina prin politicile locative

De ce și cum să accesăm o locuință socială?

Ghid pentru elaborarea dosarului de solicitare de locuință social pentru reprezentanți ai societății civile, experți cu responsabilități în incluziunea romilor, persoane interesate în accesarea unei locuințe sociale
Ghidul este și un apel către reprezentanți ai societății civile și experți, cu responsabilități în incluziunea romilor de a susține persoane interesate să solicite locuințe sociale. Susținerea trebuie să fie deopotrivă sprijin în vederea informării oamenilor despre drepturile lor și despre procedurile tehnice ale aplicării pentru o locuință socială, dar și întărirea capacității celor neîndreptățiți în acest proces de a-și face dreptate în instanță, sau, astfel spus, de a apela la și de a câștiga cazuri în justiție. Ultimul capitol al acestui Ghid oferă câteva repere în acest sens.
Acest ghid ne ajută să înțelegem de ce este locuirea în general și accesul la locuință social în mod particular, un drept al nostru și de ce este bine să o solicităm. În Capitolul II discutăm despre ce este o locuință socială și ce trebuie să facă statul ca să ofere acest serviciu public cetățenilor. Mai departe, Capitolul III parcurge pașii pe care trebuie să îi facem în accesarea unei locuințe sociale, dar oferă informații și despre contractul de închiriere – toate astea, desigur, prin referire la legislația din România.

Autor| Enikő Vincze. Profesor la Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, România . Este cercetătoare și activistă pentru dreptul la locuire, a abordat procesele de rasializare și spațializare a excluziunii sociale, marginalizării socio-teritoriale și ghettoizării.

GHID – De ce și cum să accesăm o locuință socială

De ce este ilegal și ilegitim ca să lăsăm oamenii evacuați fără alternativă locativă?

Ghid pentru prevenirea evacuărilor forțate adresat reprezentanților autorităților publice locale, societății civile și experților cu responsabilități în incluziunea romilor
Ghidul abordează din punctul de vedere al legislației internaționale, diverse aspecte ale evacuărilor forțate în Capitolul I al Ghidului de față. Apoi, în Capitolul II sunt descrise câteva exemple în care s-a întâmplat, sau există riscul să se întâmple, ca „grija” față de condițiile improprii de locuit să devină motiv pentru transformarea oamenilor evacuați în persoane fără adăpost. Din studiile de caz prezentate reiese că această preocupare, în fapt, este fațada pentru programele de regenerare urbană care curăță zonele valoroase din punct de vedere imobiliar de „elemente nedorite”; sau urmărește să elimine foști locatari pentru a-i schimba cu alții mai „merituoși”; sau devine instrument al introducerii unor noi terenuri în circuitul comercial și, vrând-nevrând, acționează ca o intervenție care promite soluții în timp ce creează mai multe riscuri din punctul de vedere al siguranței locuirii.

Autor| Enikő Vincze. Profesor la Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, România . Este cercetătoare și activistă pentru dreptul la locuire, a abordat procesele de rasializare și spațializare a excluziunii sociale, marginalizării socio-teritoriale și ghettoizării.

GHID – De ce este ilegal și ilegitim să lăsăm oamenii evacuați fără alternativă locativă

Tutoriale

Cum să solicitați locuințe sociale

Tutorialul,  partea I și partea a II-a,  oferă îndrumări cu privire la modul de elaborare a unei cereri convingătoare pentru locuințe sociale și oferă informații despre:

 • legislația relevantă care stipulează dreptul la locuință,
 • categoriile de persoane eligibile pentru a aplica pentru locuințe sociale,
 • criteriile de eligibilitate și criteriile de prioritate pentru acordarea de locuințe sociale,
 • care este primul pas pentru a aplica pentru locuințe sociale,
 • care sunt documentele necesare,
 • care ar putea fi persoane resurse la nivel local care pot oferi asistență în procesul de aplicare,
 • cum să procedeze în cazul în care solicitanții ar dori să conteste procesul de evaluare,
 • importanța aplicării pentru locuințe sociale și evidențierea necesității de a crea oportunități de locuire pentru grupurile defavorizate.

Publicul țintă sunt persoane, romi sau alte grupuri defavorizate, interesate să solicite locuințe sociale, dar și profesioniști cu responsabilități pentru incluziunea romilor și activiști, ONG-uri în domeniul locuirii și / sau incluziunii romilor.

Cum să aplici pentru o locuință socială: Tutorial Partea I-a
Cum să aplici pentru o locuință socială: Tutorial Partea a II-a

Publicații

Raport de monitorizare privind situația locuirii comunităților de romi în localitățile din proiect și incluziunea romilor la locul de muncă

Problema locuirii comunităților de romi este una complexă, incluzând locuire aglomerată și supra-aglomerată, așezări informale, evacuări forțate, segregare rezidențială, condiții de locuire precară, care influențează și afectează accesarea serviciilor educaționale, de sănătate și ocupare.
Discriminarea din partea autorităților publice locale se manifestă atât prin fenomenul crescut de evacuări forțate din România din ultimii ani, cât și prin criterii de accesare a locuințelor sociale care adeseori sunt restrictive, inechitabile, injuste și care fac unul din subiectele acestui raport, și care pot contribui la perpetuarea inegalităților sociale. Lipsa documentelor de proprietate, condițiile de locuire informală, predispun aceste comunități la diferite abuzuri, inclusiv riscul de evacuare forțată.
Secțiunea pe Locuire a raportului conține o evaluare a criteriilor de prioritate a solicitanților de locuințe sociale din localitățile din proiect, inclusiv exemple pozitive în grilele de criterii, și o evaluare generală a situației locuirii din localități. Acesta, valorifică datele calitative culese prin intermediul atelierelor de formare organizate cu experți de la nivelul autorităților publice locale și reprezentanți ONG, oferind perspective complementare legate de specificul dificultăților locale privind locuirea comunităților de romi și cauzele și efectele problemelor structurale de locuire. Astfel, pe lângă problema criteriilor de atribuire a locuințelor sociale, raportul analizează problema actelor de proprietate, a locuirii informale, a dificultăților de formalizare a locuirii informale, a evacuărilor sau a riscurilor de evacuare, a degradării și a proastei reabilitări a locuințelor sociale, a raportului dintre salariu și chirie, precum și problema indiferenței sau a rea-voinței din partea autorităților.
Raportul propune o serie de recomandări pentru o formulare mai justă și echitabilă a criteriilor de acces la locuințe sociale la nivel local, precum și pentru îmbunătățirea cadrului legal și instituțional cu privire la asigurarea dreptului fundamental la locuire adecvată, putând fi utilizat ca un instrument de advocacy de către actorii implicați în incluziunea romilor.
Raportul a fost dezvoltat în cadrul proiectului HOPE, finanțat prin programul Rights Equality and Citizenship al Uniunii Europene 2014-2020, iar Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi a coordonat și elaborat secțiunea pe Locuire.

Citește raportul complet:  HEKS – Raport de monitorizare

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit conținutul informației.

This web page was funded by the European Union's Rights Equality and Citizenship Programme (2014-2020).