Skip to main content

INCLUZIV DEJ

Despre proiect

„INCLUZIV PENTRU DEJ – DEZVOLTARE LOCALĂ PRIN MĂSURI ACTIV -> INTEGRATE DE JUSTIȚIE SOCIALĂ”

Proiectul “Incluziv pentru Dej” își propune o intervenție complexă și integrată în Municipiul Dej vizând persoanele în risc de sărăcie și excluziune socială de pe întreg teritoriul Municipiului, cu accent pe zonele urbane marginalizate (ZUM): ZUM 1 – Sărata, ZUM 2 – Triaj, ZUM 3 – Dealul Florilor, ZUM 4 – Competrol și ZF – Zona funcțională – restul teritoriului.
Proiectul se adresează unui număr de 869 de persoane vulnerabile din următoarele categorii: copii cu vârsta școlară aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, tineri care au părăsit sistemul de învațământ obligatoriu, adulți în situații de risc, persoane vârstnice, persoane de etnie roma, familii nonparentale, familii cu mai mult de 3 copii, victime ale violenței domestice, persoane cu dizabilități, etc.

Bugetul total al proiectului este de 10.025.686,78 RON, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de 9.596,24 RON. Proiectul se implementează în municipiul Dej, județul Cluj, pe o perioadă de 25 luni, în perioada Decembrie 2021 – Decembrie 2023.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Prioritatea de investiție 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (rome și non-rome) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație apartinând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Parteneri:

  • FundațiaCentrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (Lider de Parteneriat)
  • Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului (Partener 1)
  • Liceul Tehnologic Special Dej (Partener 2)

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială și îmbunatățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunatățirea mediului de viață și cresterea economică în teritoriul SDL pentru 869 beneficiari.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Obiectiv 1: Creșterea șanselor de acces pe o piață activ->integrată a muncii pentru 478 persoane din municipiul DEJ aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Obiectiv 2: Creșterea accesului la servicii sociale, medicale și socio-medicale, sprijin reglementare acte, îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru un număr de 869 de persoane ca răspuns la nevoile sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, a prevenirii și a combaterii riscului de excluziune socială, a promovării incluziunii sociale și a creșterii calității vieții în teritoriul SDL.

Obiectiv 3: Imbunătățirea nivelului educațional, asigurarea accesului și participării la o educație de calitate pentru 405 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din mun. Dej prin implementarea programelor educaționale formale (ADS și SDS) și nonformale.

Obiectiv 4: Promovarea multiculturalismului, voluntariatului, egalității de șanse și nondiscriminarea pentru un număr de 300 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din mun. Dej prin implementarea unei campanii de antidiscriminare pe întreg teritoriul SDL Dej.

Pentru a răspunde nevoilor identificate în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Dej, proiectul este structurat în patru componente și este bazat pe o abordare integrată a pachetului de servcii pentru grupul țintă propus în proiect, respectiv: (1) ocupare și antreprenoriat; (2) servicii sociale, servicii socio-medicale și servicii medicale, locuire și asistență juridică acte; (3) educație; (4) campanie antidiscriminare. Aceste 4 COMPONENTE sunt interconectate și clare și  sunt alocate partenerilor în funcție de responsabilitățile acestora bazate pe experiența și expertiza specifică, și care vizează o corelare comprehensivă în acordarea pachetului integrat de servcii pentru grupul țintă propus în proiect.

Activități

Activitatea 1: Managementul proiectului

SA 1.1 – Managementul proiectului

Activitatea 2: Informarea si publicitatea proiectului

SA 2.1 – Informarea si publicitatea proiectului

Activitatea 3: COMPONENTA OCUPARE ȘI ANTREPRENORIAT

SA 3.1 – Pachet de măsuri active și complexe în vederea ocupării pe piața muncii în DEJ

SA 3.2 – Sprijin prin acțiuni de implicare activă în dezvoltarea antreprenoriatului local

Activitatea 4: COMPONENTA SERVICII SOCIALE, SOCIO-MECIALE ȘI MEDICALE

SA 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea și furnizare de servicii sociale, socio-medicale și medicale la domiciliu și în cadrul Centrului de Servicii Comunitare Sf. Ana.

Activitatea 5: COMPONENTA EDUCAȚIE

SA 5.1 – Sprijin pentru reintegrarea în sistemul educațional a persoanelor care nu au finalizat învațământ obligatoriu

SA 5.2 – Sprijin pentru creșterea accesului la educației pentru copii cu vârsta școlară

Activitatea 6: IMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI DE LOCUIRE

SA 6.1 – Sprijin pentru îmbunătațirea mediului de locuire și reducerea pericolului pe care îl reprezintă locuința precară

Activitatea 7: COMPONENTA ANTIDISCRIMINARE

SA 7.1 – Măsuri și acțiuni pentru promovarea în comunitate a multiculturalismului, voluntariatului, egalității de șanse și nondiscriminare

Activitatea 8: COMPONENTA ASISTENTA JURIDICA ACTE

SA 8.1 – Acțiuni de asistența juridică pentru reglementarea actelor