Skip to main content

CEPS Turda

Despre proiect

„CEPS Turda – Calitate, Egalitate şi Prietenie în şcolile din Turda”

 

Finanțatori: Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU, Apel 6 Şcoala pentru toţi

Parteneri: Primaria Municipiului Turda (partener 1) şi Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (partener 2)

Durata proiectului: 36 luni, în perioada mai 2018 – noiembrie 2021 (proiectul a fost suspendat aprilie –august 2020)

Bugetul total al proiectului: 6.172.973,41 lei

Grup ţintă: este format din 800 persoane vulnerabile din Turda

Obiective

Obiectiv general:

Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu în comunităţi defavorizate din Turda, prin promovarea educaţiei incluzive şi implementarea unui sistem de intervenţii integrate de învatare formală, non formală şi informală, aplicate la nivel antepreşcolar, preşcolar, primar, secundar şi ADS (program integrat de tip “A doua şansă”, destinat tinerilor şi adulţilor).

Obiective specifice:

Obiectiv 1: Creşterea accesului şi participării la învătământul ante-preşcolar şi preşcolar pentru un minim de 60 copii (minim 75% copii de etnie roma), cu vârsta până la 3 ani şi 200 copii cu vârste cuprinsă între 3-6 ani (minim 75% copii de etnie roma), din Turda, prin soluţii integrate de sprijin educaţional.

Obiectiv 2: Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru un număr minim de 140 elevi (minim 75% elevi de etnie romă), din ciclul primar (cls.0-IV) şi 340 elevi din ciclul secundar inferior/gimnazial (cls. V-VIII) din comunităile dezavantajate din municipiul Turda, prin soluţii incluziv întegrate de programele Şcoală după şcoală (SDS), sprijin educaţional intensiv (SEI), activităţi de recuperare şi motivare şcolară prin Şcoala Mobilă, mentorat, activităţi extra-şcolare.

Obiectiv 3: Stimularea înscrierii şi participării în programele „A doua şansă” – ciclul primar – a 50 tineri şi adulţi, care au abandonat şcoala şi nu au finalizat ciclul primar.

Obiectiv 4: Dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educațional în municipiul Turda, pentru o perioadă de 36 luni.

Activități

Activitatea 1: Managementul proiectului;

Activitatea 2: Informarea şi publicitatea proiectului;

Activitatea 3: Activităţi educaţionale pentru antepreşcolari şi preşcolari (ateliere educaţionale săptămânale pentru 260 mame şi copiii antepreşcolari şi şcolari, mentorat prin şcoala mobilă, grădiniţe estivale, ateliere de educaţie parentală);

Activitatea 4: Activităţi educaţionale pentru şcolari – 140 elevi din ciclul primar beneficiari ai activităţilor “Şcoală după şcoală”, 240 elevi din ciclul gimnazial beneficiari de sprijin educaţional intensiv la limba română şi matematică, mentorat şi activităţi remediale prin şcoala mobilă în comunităţile de romi din Turda şi activităţi extracuriculare;

Activitatea 5: Program A Doua Şansă pentru 50 tineri care vor finaliza ciclul primar;

Activitatea 6: Campanie de informare asupra importanţei educaţiei, a învăţării de-a lungul vieţii, formarea şi capacitarea unui grup de suport pentru activităţile proiectului, activităţi de promovare a modelelor de reusită prin educaţie în comunităţile de romi.