Skip to main content

INCLUZIV

Despre proiect

„INCLUZIV – Acțiuni complexe de îmbunătățire a calității vieții, de creștere a coeziunii sociale și de dezvoltare economică pentru populația din CHEȚANI”

 

Proiectul INCLUZIV își propune o intervenție complexă și integrată în comuna Chețani, comună formată din satele: Chețani, Hădăreni, Grindeni, Coasta Grindului, Cordoș, Giurgiș și Linț. Comuna Chețani este parte integrantă a teritoriului Grupului de Acțiune Locală Poartă Apusenilor (teritoriul GAL Poarta Apusenilor cuprinde 9 comune din Județul Cluj și o singură comună din Județul Mureș).

Localitatea Chețani este situată în județul Mureș, pe malul drept al râului Mureș la 7 km de orașul Luduș și la 50 km de orașul Tg. Mureș. Populația comunei este 2.665 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (81,16%). Principalele minorități sunt cele de maghiari (13,02%) și romi (3,68%). Pentru 2,1% din populație apartenență etnică nu este cunoscută.
Problemele cu care se confruntă populația din Chețani sunt cele identificate și prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Poarta Apusenilor și stau la baza intervenției propuse prin intermediul proiectului INCLUZIV.

Astfel, cele mai importante probleme:

  • nevoia de servicii sociale pentru populația în risc de excluziune socială,
  • probleme privind integrarea pe piața muncii a minorității rome,
  • nivel scăzut de trai datorită veniturilor mici ale populației,
  • nivel scăzut de utilizare a TIC,
  • procesul de îmbătrânire a populației și migrarea către mediul urban,
  • lipsă programe coerente de formare profesională,
  • lipsă de centre sociale și de dotări și echipamente necesare acordării serviciilor socio-medicale,
  • lipsa activităților economice non-agricole.

Proiectul INCLUZIV vine în întâmpinarea acestor probleme și nevoi, adresându-se unui număr de 250 de persoane vulnerabile din comuna Chețani.

Bugetul total: al proiectului este de 4.688.436,26 RON, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de 41.206,97 RON. Proiectul se implementează în comuna Chețani, județul Mureș, pe o perioadă de 34 luni, în perioada Martie 2021 – Decembrie 2023.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Prioritatea de investiție 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, apel de proiecte POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Parteneri:
– Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (Partener 1),
– Comuna Chețani (Partener 2),
– Asociația Grup de Acțiune Locală Poarta Apusenilor (Partener 3).

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială și îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în comuna Chețani pentru 250 beneficiari.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Obiectiv 1: Creșterea accesului la servicii sociale, medicale și socio-medicale pentru un număr de 250 de persoane ca răspuns la nevoile lor sociale, precum și la cele speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, a prevenirii și a combaterii riscului de excluziune socială, a promovării incluziunii sociale și a creșterii calității vieții în comuna Chețani.

Obiectiv 2: Creșterea șanselor de acces pe o piață activ-integrată a muncii pentru 125 persoane din comuna Chețani aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;

Obiectiv 3: Îmbunătățirea percepției și creșterea acceptanței membrilor comunității de romi, altor grupuri dezavantajate și/sau marginalizate de către populația majoritară, locuitori ai comunei Chețani.

Pentru a răspunde nevoilor identificate în Strategia de Dezvoltare Locală GAL Poarta Apusenilor, proiectul este structurat în trei componente și este bazat pe o abordare integrată a pachetului de servicii pentru grupul țintă propus în proiect, respectiv: (1) Servicii sociale, servicii socio-medicale, servicii medicale și locuire; (2) Ocupare și antreprenoriat și (3)  Campanie antidiscriminare.

Activități

Activitatea 1: Managementul proiectului;

Activitatea 2: Informarea și publicitatea proiectului;

Activitatea 3: Acordarea pachetului complex de măsuri socio-medicale în Centrul Social Multifuncțional;

Activitatea 4: Pachet de măsuri active și complexe în vederea ocupării pe piața muncii și dezvoltării antreprenoriatului local;

Activitatea 5: Sprijin pentru îmbunătățirea mediului de locuire și reducerea pericolului pe care îl reprezintă locuința precară;

Activitatea 6: Măsuri și acțiuni pentru promovarea în comunitate a multiculturalismului, voluntariatului, egalității de șanse și a nondiscriminării.